Previous HG Schools

Holy Given: Leyte International School of Missions, Philippines

Dates:

June-July, 2012

Week 1 and 2

This year we have 45 students from all over the Philippines, mainly from Leyte, Mindanao, Cebu and also Luzon regions.  We have two students, one from US and one from Pakistan.  God has brought all the students and staff that He wanted here in Leyte for 2012.

 

Sa taong ito meron kaming 45 na mag-aaral na nagmumula sa iba’t-ibang parte ng Pilipinas, mula sa Leyte, Mindanao, Cebu at sa rehiyon ng Luzon. May dalawang mag-aaral din na mula sa ibang bansa, isa sa US at isa sa Pakistan. Pinadala ng Diyos ang mga mag-aaral at kamanggagawa na tinawag Niya dito sa Leyte para ngayong taon 2012.

 

During the opening Ceremony, Ptr Ferds spoke and opened the school calling us into Gods purposes.  The Holy Spirit came and broke into our school during the first prayer and song.   It has been like this ever since.  We have an amazing team of staff from WEBC whom God is raising and equipping them as they step out in leadership.  We continue to live, learn and grow together as a team and students together.

 

Sa pasimula ng pag-aaral ay binuksan ni Ptr. Ferds ang gawain sa pamamagitan ng pag aanyaya sa amin para sa layunin ng Diyos. Ang Banal na Espiritu ay dumating at kumilos sa aming pag-aaral sa panahon ng unang panalangin at awitin. Ito talaga ang nangyayari kahit noon pa man. Mayroon kaming kahanga-hangang koponan ng mga tauhan na mula sa WEBC na tinatatag at hinuhubog ng Diyos habang sila ay humahakbang sa pamumuno. Patuloy kaming nananatili, natututo at lumago habang kami ay magkasama bilang isang grupo kasama ang mga mag aaral.

 

In week 1 students were learning more about their identity in Him and who they ARE in HIM.  God has been moving powerfully in the students through our times of teaching and ministry.  Students have been delivered, set free and  healed.  We are seeing God heal students (and staff) physically and emotionally – He is doing it and we give all thanks and glory to HIM. God works differently in us all and we are learning how to live and learn together and be open and flexible to move and go where He is taking us.  He is our living water.

 

Sa unang lingo, ang mga mag-aaral ay natuto nang higit pa tungkol sa kanilang pagkakakilanlan sa Diyos at kung sino sila sa harapan ng Panginoon.  Ang Diyos ay patuloy na kumikilos na makapangyarihan sa bawat mag-aaral sa pamamagitan ng aming mga oras ng pagtuturo at pagmiministeryo. Ang mga mag-aaral ay tunay na napalaya sa pagkakagapos at gumaling.Nakikita namin na pinapagaling ng Diyos ang mga mag-aaral at mga kamanggagawa sa pangangatawan at damdamin. Tunay na may ginawa ang Diyos at binibigay namin ang pasasalamat at pagluwalhati sa kanya. Ang Diyos ay kumikilos sa iba’t-ibang kaparaanan sa ating lahat at natututunan namin kung papaano mamuhay at matuto na magkakasama at maging bukas at kumilos patungo sa ninanais niyang  puntahan namin. Siya ang tubig ng buhay.

 

Week 2 we had Cindy Ruakere and Anita Voisey come as our special guests to HG Leyte.    We learnt about spiritual warfare and how to be prepared with our weapons and fight.  Many students set free and strengthened to walk in freedom and use Gods word, worship and His words of life to us from one another to break through into freedom.   We received prayer, encouragement and the tools we needed to walk in this freedom.   Thank you Lord and  AMEN!!

 

Sa ikalawang linggo nakasama namin si Cindy Ruekere at si Anita Voisey bilang espesyal na panauhin sa HG Leyte. Natutunan naming ang patungkol sa spiritual na pakikipagdigma at kung papaano maging handa gamit ang aming mga sandata at lumaban. Maraming mga mag-aaral ang napalaya at napalakas upang lumakad ng malaya at gamitin ang salita ng Diyos, sumamba at  kanyang salita  na nagbibigay ng buhay sa bawat isa para maging Malaya. Nakatangggap kami ng mga panalangin, lakas at pag-asa at mga kasangkapan na kinakailangan naming supang lumakad ng may kalayaan. Salamat  Panginoon at AMEN!!

 

We symbolized this freedom by burning our confessions at the beach and releasing them to Jesus whom is the only one who exchange our suffering/sin/pain for His grace and resurrection life.   We did another symbolic act of  jumping into the sea which represented a cleansing and washing off of our sin and brokenness and stepping into the new life of freedom God has for us.

 

Bilang simbolo ng kalayaang ito, sinunog namin ang mga kasalanan na nakasulat sa papel doon sa tabing dagat at ibinigay namin ito sa Panginoong Hesus dahil siya lamang ang nagtubos sa aming paghihirap / kasalanan / sakit para sa kanyang biyaya at muling pagkabuhay.  At gumawa din kami ng isa pang simbolo na pagtalon sa dagat ,itoy nagpapakita ng paglilinis at paghuhugas sa aming mga kasalanan at pagiging basag at paghakbang sa bagong buhay na may kalayaan na nagmumula sa Diyos para sa amin.

 

 

Javed is our Pakistani student and God honored his faith and obedience in coming though not all his ticket was purchased and he has now made a way for him to get a visa extension and flight rebooked.   God is faithful and provided not just one but two miracles.  God has not forgotten about the nation of Pakistan – it is His country and He loves His people there.  He has not forgotten His Pakistani bride.  We are so blessed to have our first student from Pakistan.

 

Si Javed ay ang aming Pakistani na mag-aaral at pinarangalan ng Diyos ang kanyang pananampalataya at pagkamasunurin sa kanyang pagpunta dito kahit na hindi niya nabili lahat ng tiket at ngayon siya ay nakagawa ng paraan para sa pagdagdag ng araw at pagpapalit ng araw ng paglipad. Ang Diyos ay tapat at ibinigay hindi lamang isa ngunit dalawang mga himala. Ang Diyos ay hindi nakalimot sa bansang Pakistan – ito ay ang kanyang bansa at mahal niya ang kanyang mga tao doon. Hindi niya nililimut ang kanyang mga anak na Pakistani. .Kami ay mapalad na magkaroon ng unang mag-aaral mula sa Pakistan.

 

God loves His creation and has also resurrected a piglet who was dying.  Meriam (Ptr Ferds wife) prayed for it to come to life and then it suddenly jumped up and feed from the mother.  God is good as pigs are important source of income and food here in Philippines!

 

Mahal ng Diyos ang kanyang mga nilkha at gumaling ang biik na muntikan nang mamataay.Si Meriam ( asawa ni Ptr Ferds ) ay nanalangin para manumbalik ang buhay nito at pagkatapos ito ay biglang tumalon at pumunta  sa kanyang ina upang uminom ng gatas. Mabuti nag Diyos  dahil ang biik ay isa sa pangunahing pinagkukunan ng kita at pagkain dito sa Pilipinas!

 

We have some testimonies from the students and attached photos.

We have also translated this into Tagalog / English so all of you can enjoy.

Merong kaming mga patotoo mula sa mg mag-aaral at nag lagay ng mga litrato. Isinalin din naming ito sa Tagalog?Ingles para lahat kayo ay masiyahan. Ang mga pangyayari at patotoo sa ikatlong lingo ay paparating sa lalong madaling panahon…..

Week 3 to come soon….

 

One testimony …

I was set up by God. I was coming to Leyte to see a friend. The night before I arrived I was informed she was not coming, because of health reasons she could not make it.

A man plans his way,  in this case a woman, but God directs his steps. Proverbs 16:9

I surely would not have come If I knew ahead of time that she was not going to be there, but God knew.

There is such a hunger and desperation for God and the things of the Kingdom. I was reminded how easy it is in the US, and my brothers and sisters in the Philippines stirred up in me our need for God and each other.

I was privileged to teach a few sessions of the school and was overwhemled by the receptivity of the students. After each session everyone would come up for prayer, they were desperate for a touch from Abba Father, and He always delivered.

I was so blessed by the students and staff at WEBC/Holy Given Leyte, they have shown me a humility and servants heart like I have never experienced before.

The pictures say it all…

Leyte, Philippines, 9 July, 2012

We are in our 4th week of HG in Leyte, Philippines.  We give God all the glory, honor and praise.  This is His school and He is in control!!
We thank and praise God for His presence with us and for breaking into our sin and brokenness in our lives helping us to come to Him and give it all to HIM.   HE is mighty to save and deliver us.  We give thanks for the way the students have received a deeper revelation of God as Father in the past week.

Pray this will deepen in the next few weeks to come.   Pray for the students to continue to be released into their true identity.    Pray for us for protection and that all that God wants to accomplish will be achieved!    Pray for continued breakthrough for the students and that God will continue to pour His love into their hearts for the communities and nations around us. Pray for the renewing of the students minds and hearts as they learn to walk out in courage and faith the new seeds and fruit God has planted in their lives.   Pray for courage and faith to speak out what God is showing them.

We thank God for the numerous testimonies of encounters with God.    I had a picture of God coming in the worship – not just individually but for us all together  – we were all on the canoe together.  Please pray for this.  God is showing us more about who He is through our worship!

Amanda Rogers
Administrator
HG Leyte 2012

 

 

 

 

 

Holy Given: Leyte International School of Missions, Philippines

Dates:

May 12, 2011

April 5th – May 28th, 2010

Hello everyone!

It is great to be back here in Leyte after a whole year! It was so wonderful, when we arrived, to reunite with our WEBC family. We have missed them dearly. 🙂

The school started on 5 April, 2010, and we have hit the ground running! There are 4 international students this year, 2 from the US, one from New Zealand and another from the UK. We have 2 from Manila and the rest are from this region. Holy Spirit came so powerfully during the opening ceremony in the morning, we were under God’s manifest presence soon after worship began.

Pastor Ferds, director of WEBC (World Evangelism Bible College) whom we are partnering with outlined some history of the Philippines as a nation and shared about the season the Philippines is now entering. With 2010 entering the 490th year from the time that Magellan entered Philippine shore, he shared about the Philippines’s birthright of blessing the nations and explained the prophetic significance of Philippines entering the year 2010 as the Decade of Completion, Restitution and Jubilee. Philippines is in fact having their National Elections in this coming 10th May.

Read more…

[divider]

 

 

Holy Given: Armavir International School of Missions, Russia

 

Dates: June 8th – July 17th , 2009

The first week of Holy Given Armavir in southwestern Russia welcomed students from Russia, Belarus, Kyrgystan and the Netherlands.

The first morning one of the students, from a traditional church, was healed of chronic shoulder and back pain during the worship. In the afternoon he was baptised in the Holy Spirit and started speaking in tongues.

Read more…

 

 

 

Holy Given: Leyte International School of Missions, Philippines

Dates: March 15th – April 24th, 2009

It is truly an honor to be in Dulag, Leyte, Philippines! It is very clear that this is a very special place, exploding with beauty, destiny and promise! It’s been just a week now since Holy Given: Leyte started, and already we are experiencing an outpouring of the Lord’s presence and grace. All glory and honor and power and praise be to Christ Jesus!!

Holy Given is privileged to partner with Pastor Ferds Consebido and World Evangelism Bible College here in Dulag. Pastor Ferds and his team have been so faithful to prepare the land and the atmosphere here…not only for the past days and weeks, but literally years…with their faithful service and worship to the Lamb. When we arrived it really felt like we were stepping into an open heaven. Of course we can’t keep all of the amazing things God has been doing to ourselves, so here’s a bit about what’s been going on.

Read more…

 

 

 

Holy Given: Korea International School of Missions

Dates: July 15th – August 24th, 2008

The first HG Korea school started on 24th July with an opening ceremony at Shalom Mission Church in Seoul, Korea. 80 students (with more arriving) from 16 nations around the world are attending. Students from as far away as Zambia, Lesotho, Mozambique, Kyrgyzstan, and Kazakhstan are here. 49 of these are Korean students. This is truly an international school. The school was opened with a Maori greeting which welcomed all the students…

Read more…

 

 

 

Holy Given: Armavir International School of Missions, Russia

Dates: 15 April – 24 May 2008

Already two weeks have passed since the start of the Holy Given school here in Russia! Since day one we have been experiencing incredible times of worship, fellowship, teaching and life transformation. No wonder the time is passing so quickly! I want to share with you just a few of the highlights of what God is doing in and through us here, as well as some testimonies that some of the students have shared so far. Read more…

[divider]

 

 

Holy Given 7: Pemba International School of Missions, Mozambique

Dates: 15 October – 7 December 2007

Wow! We are now in Pemba, Mozambique, and find ourselves in the beginnings of the 7th Holy Given School! I was listening to a song called “Watchman” by Paul Wilbur today. In it, he sings, ‘Behind the veil of what is seen, a great event is being prepared. A war and a wedding feast will have their place in time…

Click here for our news blog entries (archive) on Holy Given 7 Pemba, and here for photos…

 

 

 

Holy Given: São Paulo International School of Missions, Brazil

Dates: 8 January – 18 February 2007

Please click here for our photos on Holy Given São Paulo…

 

 

 

Other previous Holy Given Schools…

Please click here for our photos on other HG Schools…


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /homepages/2/d178489223/htdocs/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405